REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 024-03/23-04/02

URBROJ: 2196-03-23-1

Vinkovci, 03. svibnja 2023.

Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/15, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“, br. 3/21) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“, br. 3/21), sazivam

17. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

11. svibnja 2023. (ČETVRTAK) u 09:00 sati

u Velikoj županijskoj vijećnici

u Vinkovcima, Glagoljaška 27a

            – Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog odluke o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu

IZVJESTITELJICA: – Marija Budimir, pročelnica UO za gospodarstvo i održivi razvoj

 1. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih izdataka te rashoda za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola u 2023. godini
 2. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda te tekućih izdataka i investicijskog održavanja srednjih škola u 2023. godini
 3. Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola u 2023. godini
 4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Ivane Brlić-Mažuranić Rokovci-Andrijaševci za ishođenje građevinske dozvole Općini Andrijaševci
 5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Korog za uknjižbu prava vlasništva na nekretnini u vlasništvu Općine Tordinci
 6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Osnovnoj školi „Josip Kozarac“, Soljani
 7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Osnovnoj školi Zrinskih Nuštar

IZVJESTITELJICA po točkama 2.-8.: – Jadranka Mustapić-Karlić, pročelnica UO za obrazovanje i društvene djelatnosti

 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za nabavu tri vozila hitne pomoći
 2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Zavodu za hitnu medicinu VSŽ za stjecanje i uknjižbu prava vlasništva na nekretnini k.č. 686/1, dvorište, površine 1055 m2, k.o. Županja
 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća DZ Vinkovci o osnivanju nove poslovne jedinice DZ Vinkovci – ljekarna u Markušici na lokaciji P. Cara 4
 4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća DZ Vinkovci o osnivanju poslovne jedinice DZ Vinkovci – ljekarna u Vinkovcima na lokaciji Vinkovci, A. Stepinca 109
 5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti OŽB Vinkovci za nabavku predmeta nabave iz Tablice predmeta nabave za 2023. godinu – 2. izmjena, čija pojedinačna vrijednost prelazi 39.816,84 € (300.000,00 kn)
 6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odluke Upravnog vijeća OŽB Vinkovci URBROJ: 01-2314/3-1/2023 za nabavu RTG uređaja s okomitim stativom, URBROJ: 01-2314/3-2/2023 za nabavu UZV uređaja za potrebe radiologije i URBROJ: 01-2314/3-3/2023 za nabavu operacijskog stola za potrebe ortopedskih i traumatoloških operacija
 7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije
 8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća DZ Vinkovci o davanju u zakup poslovnih prostora zdravstvenom radniku DZ Vinkovci – Franji Fury, dr. med. spec. ginekolog
 9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća DZ Vinkovci o davanju u zakup poslovnih prostora zdravstvenom radniku DZ Vinkovci – Stjepanu Kelčiću, dr. med. spec. obiteljske medicine
 10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća DZ Vinkovci o davanju u zakup poslovnih prostora zdravstvenom radniku DZ Vinkovci – Josipu Filakoviću, dr. med. spec. med. rada
 11. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Vukovarsko-srijemske županije za 2022.
 12. Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe na području vukovarsko-srijemske županije u 2022. godini

IZVJESTITELJ po točkama 9.-20.: – Mario Adamović, pročelnik UO za zdravstvo i socijalnu skrb

 1. Prijedlog odluke o prijenosu poslova na Ministarstvo financija – Poreznu upravu

IZVJESTITELJICA: – Sandra Adžaga, pročelnica Službe za poslove proračuna i javnih financija

 1. Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJICA: – Silvija Šokčević, ravnateljica Javne ustanove

 1. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Vukovarsko-srijemske županije u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
 2. Prijedlog programa održavanja sustava javnog navodnjavanja „Sopot“ za 2023. godinu
 3. Prijedlog programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području vukovarsko-srijemske županije u 2023. godini
 4. Prijedlog programa potpora unapređenja poljoprivrede i ruralnog područja Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2023.-2027. godine

IZVJESTITELJICA po točkama 23.-26.: – Magdalena Parat, pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu

 1. Prijedlog programa razvoja i unapređenja lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za razdoblje od 2023. do 2027. godine

IZVJESTITELJ: – Krunoslav Buhač, UO za poljoprivredu

 1. Godišnji izvještaj o radu obrane od tuče za Vukovarsko-srijemsku županiju u 2022. godini

IZVJESTITELJ: – Žarko Malić, voditelj Područne službe za obranu od tuče Osijek

 1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu realizacije darovanja nekretnine u vlasništvu RH u k. o.  Vinkovačko Novo Selo (kč. br. 151)
 2. Prijedlog odluke o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu realizacije darovanja nekretnine u vlasništvu RH u k. o. Vinkovačko Novo Selo (kč. br. 166/1)

IZVJESTITELJ po točkama 29. i 30.: – Marko Šokčević, UO za pravne i opće poslove

 1. Prijedlog rješenja o razrješenju sudaca porotnika Općinskog suda u Vinkovcima

IZVJESTITELJ: – Željko Cirba, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

A K T U A L N I  S A T

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Milinković, dipl. ing.