Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/15, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17), članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/18) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 3/18) sazivam

17. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

04. travnja 2019. god. (ČETVRTAK) u 09.00 sati

u velikoj županijskoj vijećnici u

VINKOVCIMA, GLAGOLJAŠKA 27A

            – Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice

D N E V N I  R E D

1. Godišnji izvještaj o radu obrane od tuče za Vukovarsko-srijemsku županiju u 2018. godini

IZVJESTITELJ: – Velimir Osman, voditelj Samostalne službe za praćenje i ublažavanje posljedica nepogoda DHMZ

2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana

IZVJESTITELJICA: – Vesna Bosanac, ravnateljica

3. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Opće županijske bolnice Vinkovci

b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti OŽB Vinkovci za nabavku predmeta nabave iz Tablice predmeta nabave za 2019. godinu – I. izmjena, čija pojedinačna vrijednost prelazi 300.000,00 kn

IZVJESTITELJ: Krunoslav Šporčić, ravnatelj OŽB Vinkovci

4. Prijedlog odluka o davanju suglasnosti na odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci za:

a) sklapanje ugovora o javnoj nabavi za izvođenje radova na Projektu „energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije“ na zgradi Doma zdravlja Vinkovci

b) izgradnju zdravstvene ambulante u Vinkovcima-Novo Selo

c) izgradnju i uređenje sportskog igrališta „Parka zdravlja“

d) nabavu vozila za sanitetski prijevoz

IZVJESTITELJ: – Petar Kulić, ravnatelj Doma zdravlja Vinkovci

5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za izvođenje II. faze radova na izgradnji zgrade Zavoda za hitnu medicinu VSŽ

IZVJESTITELJ: – Mato Matić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu

6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar

IZVJESTITELJ: – Željka Rajković, ravnateljica Doma

7. a) Izvješće o provedbi Plana monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2018. godini

b) Plan monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2019. godini

IZVJESTITELJICA: Kata Krešić, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo

8. Izvješće o radu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije za 2018. godinu

IZVJESTITELJICA: – Pavica Filkovac, ravnateljica

9. Prijedlog:

a) Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje tekućih izdataka i investicijskog održavanja osnovnih škola u 2019. godini

b) Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje tekućih izdataka i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkog doma u 2019. godini

c) Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola u 2019. godini

d) Odluke o preraspodjeli sredstava za financiranje osnovnih škola u 2019. godini

10. a) Prijedlog odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge statuta osnovnih škola kojima je osnivač Vukovarsko-srijemska županija

b) Prijedlog odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge statuta srednjih škola i Učeničkog doma kojima je osnivač Vukovarsko-srijemska županija

IZVJESTITELJICA po točkama 9. i 10.: Jadranka Mustapić-Karlić, v.d. pročelnice Upravnog odjela za obrazovanje

11. Prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2019. do 2021. godine

12. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ po točkama 11. i 12.: – Josip Đukić, v.d. pročelnika UO za opće poslove

13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ: – Kruno Šarić, v.d. pročelnika Upravnog odjela za sport, mlade i demografiju

14. a) Prijedlog Zaključka o izmjeni Mreže hitne medicine u dijelu koji se odnosi na Vukovarsko-srijemsku županiju

b) Prijedlog Odluke o višegodišnjem financiranju iz decentraliziranih sredstava dijaskopske RTG snimaonice za potrebe OŽB Vinkovci

15. Prijedlog Rješenja o imenovanju mrtvozornika:

a) za područje gradova Vinkovci i Otok te općina Ivankovo, Jarmina, Andrijaševci, Stari Mikanovci, Vođinci, Nuštar, Tordinci, Markušica, Nijemci i Privlaka

b) za područje grada Županja te općina Cerna, Gradište, Štitar, Babina Greda, Bošnjaci, Drenovci, Vrbanja i Gunja

IZVJESTITELJ po točkama 14. i 15.: – David Vlajčić, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo

A K T U A L N I  S A T

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Milinković, dipl. ing.