VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 024-03/23-04/01

URBROJ: 2196-03-23-1

Vinkovci, 01. veljače 2023.

Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/15, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“, br. 3/21) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“, br. 3/21), sazivam

16. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

16. veljače 2023. (četvrtak) u 09:00 sati

u Velikoj županijskoj vijećnici

u Vinkovcima, Glagoljaška 27a

            – Usvajanje zapisnika s 15. sjednice

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti OŽB Vinkovci za nabavku predmeta nabave iz Tablice predmeta nabave za 2023. godinu čija pojedinačna vrijednost prelazi 300.000,00 kn, odnosno 39.816,84€

IZVJESTITELJ: – Krunoslav Šporčić, ravnatelj OŽB Vinkovci

 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća DZ Vinkovci o davanju u zakup poslovnih prostora zdravstvenom radniku DZ Vinkovci – Maji Matijević, dr. med. spec. obiteljske medicine

IZVJESTITELJ: – Petar Kulić, ravnatelj DZ Vinkovci

 1. Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije (tajno glasovanje)
 2. Prijedlog rješenja o razrješenju sutkinje porotnice Općinskog suda u Vinkovcima

IZVJESTITELJ: – Željko Cirba, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 1. Prijedlog programa za poticanje razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2023.-2025. godine

IZVJESTITELJICA: – Marija Budimir, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i održivi razvoj

 1. Prijedlog strategije razvoja sporta u Vukovarsko-srijemskoj županiji od 2022. do 2028. godine
 2. Prijedlog programa javnih potreba u sportu Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu
 3. Prijedlog programa demografskih mjera Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu

IZVJESTITELJ: – Mario Meštrović, pročelnik UO za sport, mlade i demografiju

 1. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu

IZVJESTITELJICA: Tamara Kalistović, pročelnica Upravnog odjela za turizam i kulturu

 1. Prijedlog programa javnih potreba iz područja zdravstva za 2023. godinu
 2. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove u 2023. godini
 1. Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu
 2. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2023. godinu
 3. Prijedlog odluka o davanju prethodne suglasnosti na statute:

a) Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci

b) Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar

c) Doma za starije i nemoćne osobe Ilok

 1. Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova/članica Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
 2. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Anđeli Bebek, dr. med. dent. za promjenu prostora obavljanja djelatnosti
 3. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Maji Klobučar, dr. med. dent. za promjenu prostora obavljanja djelatnosti

IZVJESTITELJ po točkama 10.-17.: – Mario Adamović, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

 1. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o davanju na upravljanje Sustav javnog navodnjavanja Blata-Cerna i SJN Sopot, EKO-SUSTAVU d. o. o. za energetsku učinkovitost
 2. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

IZVJESTITELJICA: – Magdalena Parat, pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu

 1. Analiza stanja sustava civilne zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2022. godini
 2. Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

IZVJESTITELJ: – Ivan Kubiček, tajnik Stožera civilne zaštite

A K T U A L N I  S A T

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Milinković, dipl. ing.