Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/15, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17), članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/18) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 3/18) sazivam

16. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

21. VELJAČE 2019. god. (ČETVRTAK) u 09.00 sati

u velikoj županijskoj vijećnici u

VUKOVARU, ŽUPANIJSKA 9

– Usvajanje zapisnika s 15. sjednice

– Izvješće Mandatnog povjerenstva

IZVJESTITELJ: – Stjepan Abramović, predsjednik Mandatnog povjerenstva

D N E V N I  R E D

1. a) Analize stanja sustava civilne zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2018. godini

    b) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Vukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

IZVJESTITELJ: – Zdravko Kelić, načelnik Stožera civilne zaštite

2. Informacija o statusu strateških projekata Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ: – Ilija Cota, ravnatelj Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije

3. a) Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2021.-2027. godine

b) Prijedlog Odluke o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu

IZVJESTITELJICA: – Zrinka Čobanković, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj

4. a) Prijedlog Odluke o minimalnom financijskom standardu, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije i nemoćne osobe u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2019. godinu

b) Prijedlog Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2019. godinu

5. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb

IZVJESTITELJ po točkama 4. i 5.: – Darko Dimić, pročelnik Upravnog odjela za socijalnu skrb

6. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove u 2019. godini                                                                                                         

7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti OŽB Vinkovci za nabavku predmeta nabave čija pojedinačna vrijednosti prelazi 300.000,00 kn                                                                                                               

8. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ po točkama 6., 7. i 8.: – David Vlajčić, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo

9. Prijedlog Odluke o usvajanju Prijedloga mreže srednjih škola i Učeničkog doma za područje Vukovarsko-srijemske županije                                                                                                                  

10. a) Prijedlog Odluke o pokretanju postupka prijenosa vlasništva na nekretninama sa Republike Hrvatske na Vukovarsko-srijemsku županiju

b) Prijedlog Odluke o darovanju nekretnine u suvlasništvo, Tehničkoj školi Ruđera Boškovića Vinkovci, Srednjoj strukovnoj školi Vinkovci i Drvodjelsko-tehničkoj školi Vinkovci

IZVJESTITELJICA po točkama 9. i 10.: Jadranka Mustapić-Karlić, v.d. pročelnice Upravnog odjela za obrazovanje

11. Prijedlog odluka o stavljanju izvan snage:

a) Odluka o imenovanju Komisije za određivanje granica lovišta na području Vukovarsko-srijemske županije

b) Odluka o imenovanju Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ: – Andrija Matić, pročelnik UO za poljoprivredu i infrastrukturu

12. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova/članica Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata

IZVJESTITELJ: – Josip Kuterovac, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

                   A K T U A L N I  S A T

Molim Vašu nazočnost, a u slučaju izostanka javiti na tel. 332-500, 344-172 ili 098-295-456.            

                                                                            PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

                                                                            Dražen Milinković, dipl. ing.