Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/15, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17), članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/18) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 3/18) sazivam

14. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

29. studenoga 2018. god. (ČETVRTAK) u 09.00 sati

u velikoj županijskoj vijećnici u

VINKOVCIMA, GLAGOLJAŠKA 27A

            – Usvajanje zapisnika s 12. sjednice

D N E V N I  R E D

  1. Prijedlog:

a) Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2019. god. i projekcije za 2020.-2021. godinu

b) Odluke o izvršavanju proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu

IZVJESTITELJICA: – Sandra Adžaga, v.d. pročelnice Službe za poslove proračuna i javnih financija

  1. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu

IZVJESTITELJ: – Josip Đukić, v.d. pročelnika Upravnog odjela za opće poslove

  1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti OŠ Zrinskih Nuštar za stjecanje nekretnine

IZVJESTITELJICA: – Jadranka Mustapić Karlić, v.d. pročelnice Upravnog odjela za obrazovanje

  1. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu decentraliziranog financiranja domova za starije i nemoćne osobe u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2018. godinu

IZVJESTITELJ: – Darko Dimić, pročelnik Upravnog odjela za socijalnu skrb

  1. Prijedlog:

a) Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Vinkovci

b) Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana

c) Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova/ica Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije

a) Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za branitelje i braniteljske udruge

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenice predsjednika i članova Antikorupcijskog povjerenstva

IZVJESTITELJ po točkama 5. i 6.: – Josip Kuterovac, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

A K T U A L N I  S A T

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Milinković, dipl. ing.