REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 024-03/22-04/07

URBROJ: 2196-03-22-1

Vinkovci, 22. rujna 2022.

Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/15, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“, br. 3/21) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“, br. 3/21), sazivam

12. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

06. listopada 2022. (četvrtak) u 09:00 sati

u Velikoj županijskoj vijećnici

u Vinkovcima, Glagoljaška 27a

            – Usvajanje zapisnika s 11. sjednice

D N E V N I  R E D

 1. Izvještaj o izvršenju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za I.-VI. mj. 2022. godine
 2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu

IZVJESTITELJICA po točkama 1. i 2.: – Sandra Adžaga, pročelnica Službe za poslove proračuna i javnih financija

 1. Prijedlog odluke o povećanju cijena usluga Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar

IZVJESTITELJICA: – Željka Rajković, ravnateljica Doma Vukovar

 1. Prijedlog odluke o povećanju cijena usluga Doma za starije i nemoćne osobe Ilok

IZVJESTITELJICA: – Darija Nikolić, ravnateljica Doma Ilok

 1. Informacija o trenutnom stanju u tvrtki PIS d.o.o.

IZVJESTITELJ: – Mario Naglić, direktor PIS-a

 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Plana specijalizacija Doma zdravlja Vinkovci za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.)
 2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci o davanju u zakup poslovnih prostora zdravstvenom radniku DZ Vinkovci – Ines Tkalčević Jurišić, dr. med. spec. obiteljske medicine
 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci o osnivanju nove poslovne jedinice DZ Vinkovci – ordinacija za zdravstvenu zaštitu predškolske djece u Vinkovcima, Kralja Zvonimira 53

IZVJESTITELJ po točkama 6. do 8.: – Petar Kulić, ravnatelj Doma zdravlja Vinkovci

 1. Prijedlog odluke o davanju na upravljanje Košarkaške dvorane na adresi H. D. Genschera 16/G Vinkovci, Zdravstvenoj i veterinarskoj školi dr. Andrije Štampara Vinkovci
 2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu korištenja imovine školskih ustanova čiji je osnivač Vukovarsko-srijemska županija

IZVJESTITELJICA po točkama 9. i 10.: – Jadranka Mustapić-Karlić, v.d. pročelnice UO za obrazovanje i društvene djelatnosti

 1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

IZVJESTITELJICA: – Magdalena Parat, v.d. pročelnice Upravnog odjela za poljoprivredu

 1. Prijedlog odluke o izmjeni Oduke o osnivanju i imenovanju predsjednice i članova/ica Odbora za priznanja Vukovarsko-srijemske županije
 2. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Antikorupcijskog povjerenstva Vukovarsko-srijemske županije
 3. Prijedlog odluke o imenovanju predsjednice i članova Etičkog odbora

IZVJESTITELJ po točkama 12. do 14.: – Željko Cirba, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja 

A K T U A L N I  S A T

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Milinković, dipl. ing.