Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/15, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17), članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/18) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 3/18) sazivam

12. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

24. listopada 2018. god. (SRIJEDA) u 09.00 sati

u velikoj županijskoj vijećnici u

VUKOVARU, županijska 9

            Usvajanje zapisnika s 11. sjednice

D N E V N I  R E D

  1. Izvješće o radu župana Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

IZVJESTITELJ: Božo Galić, župan

  1. Informacija o stanju stočarstva za 2017. godinu u Vukovarsko-srijemskoj županiji

IZVJESTITELJ: – Andrija Matić, pročelnik UO za poljoprivredu i infrastrukturu

  1. Prijedlog:

a) Odluke o usvajanju Izvješća likvidatora društva Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o-u likvidaciji, te financijskih izvještaja Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o.-u likvidaciji

b) Odluke o prestanku postojanja Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o.-u likvidaciji

c) Odluke o razrješenju likvidatora društva Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o.-u likvidaciji

IZVJESTITELJ: – Ilija Cota, likvidator Društva

  1. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Vukovarsko-srijemske županije u 2018. godini

IZVJESTITELJ: – Mato Landekić, predsjednik Odbora za priznanja

  1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova/ica Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci

IZVJESTITELJ: – Josip Kuterovac, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

A K T U A L N I  S A T

Molim Vašu nazočnost, a u slučaju izostanka javiti na tel. 332-500, 344-172 ili 098-295-456.    

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Milinković, dipl. ing.