REPUBLIKAHRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA        

KLASA: 024-03/22-04/06

URBROJ: 2196-03-22-1

Vinkovci, 30. lipnja  2022.

Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01., 60/01., 129/15., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.-ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“, br. 3/21.) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“, br. 3/21.), sazivam

11. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

12. SRPNJA 2022. (UTORAK) u 09:00 sati

u Velikoj županijskoj vijećnici

u Vinkovcima, Glagoljaška 27a

            – Usvajanje zapisnika s 10. sjednice

D N E V N I  R E D

 1. Izvješće o ostvarenju Programa rada s financijskim izvješćem Vatrogasne zajednice Vukovarsko-srijemske županije za 2021.

IZVJESTITELJ: – Krešimir Jelić, županijski vatrogasni zapovjednik

 1. Prijedlog odluke o Izvješću o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje od 2017. do 2021. godine za Vukovarsko-srijemsku županiju
 2. Prijedlog odluke o Programu zaštite zraka za razdoblje od 2022. do 2025. godine Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJICA: – Nataša Radojčić, zamjenica v.d. pročelnice Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

 1. Prijedlog odluke o darovanju dijela kč.br. 5658/5 k.o. Vinkovci
 2. Prijedlog odluke o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu realizacije darovanja nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Vinkovačko Novo Selo

IZVJESTITELJICA: – Ida Kuić, zamjenica pročelnika UO za pravne i opće poslove

 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti HEP-u d.o.o. Zagreb-Elektra Vinkovci za osnivanje prava služnosti za postavljanje podzemnog kabela na nekretnini u vlasništvu Osnovne škole „Ivana Brlić-Mažuranić“ Rokovci-Andrijaševci
 2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti HEP-u d.o.o. Zagreb – Elektra Vinkovci za osnivanje prava služnosti za postavljanje samostojećeg razvodnog ormarića kao dijela NN mreže na nekretnini u vlasništvu Osnovne škole Markušica

IZVJESTITELJICA: – Jadranka Mustapić-Karlić, v.d. pročelnice UO za obrazovanje i društvene djelatnosti 

 1. Informacija o stanju šumarstva na području Vukovarsko-srijemske županije u 2021. godini 
 2. Informacija o stanju lovstva i ribolovnih područja na području Vukovarsko-srijemske županije u 2021. godini

IZVJESTITELJ: – Andrija Matić, pročelnik UO za poljoprivredu

 1. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije (izbor članova i zamjenika Savjeta mladih) 
 2. Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova/ica Kulturnog vijeća Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ: – Željko Cirba, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

A K T U A L N I  S A T

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Milinković, dipl. ing.