Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/15, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17), članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/18) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 3/18) sazivam

11. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

19. rujna 2018. god. (SRIJEDA) u 09.00 sati

u velikoj županijskoj vijećnici u

VINKOVCIMA, GLAGOLJAŠKA 27A

 Usvajanje zapisnika s 9. i 10. sjednice

D N E V N I  R E D

 1. Izvještaj o izvršenju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije od I.-VI. 2018. god.
 2. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2018. god.

IZVJESTITELJICA: – Sandra Adžaga, v.d. pročelnice Službe za poslove proračuna i javnih financija

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za izvođenje radova na izgradnji zgrade Zavoda za hitnu medicinu VSŽ

IZVJESTITELJ: – Mato Matić, ravnatelj

 1. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Vukovarsko-srijemske županije za 2017. godinu

IZVJESTITELJ: – Antun Jelić, predsjednik Vatrogasne zajednice VSŽ

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Uprave za ceste VSŽ za razdoblje 01.01.2018.-30.06.2018. godine

IZVJESTITELJ: – Željko Galić, ravnatelj

 1. Izvješće Uprave o radu i poslovanju Društva Vodoprivreda Vinkovci d.d. za 2017. godinu sa revidiranim godišnjim financijskim izvještajem za 2017. god. ovlaštene revizorske tvrtke (bruto bilanca i račun dobiti i gubitka)

IZVJESTITELJ: – Željko Šarčević, direktor

 1. Informacija o stanju gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJICA: – Zrinka Čobanković, pročelnica UO za gospodarstvo i regionalni razvoj

 1. a) Prezentacija stanja na tržištu rada tijekom 2017. godine na području Vukovarsko-srijemske županije

      b) Godišnje izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2017. godini

IZVJESTITELJICE: – Jasna Kolar i Dubravka Konečni, v.d. predstojnice HZZ Područnog ureda Vukovar i Područnog ureda Vinkovci

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ: – Josip Đukić, v.d. pročelnika UO za opće poslove

 1. Izvješće o stanju stočarstva u 2017. godini-problematika i perspektive te aktivnosti Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ: – Andrija Matić, pročelnik UO za poljoprivredu i infrastrukturu

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti OŽB Vinkovci za nabavku predmeta nabave za 2018. god. – 4. izmjena, čija pojedinačna vrijednost prelazi 300.000,00 kn

IZVJESTITELJ: – Mato Puljić, v.d. pročelnika UO za zdravstvo

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu decentraliziranog financiranja domova za starije i nemoćne osobe u Vukovarsko-srijemskoj županiji
 2. Prijedlog odluka o davanju suglasnosti na Odluke o prijedlogu povećanja cijena usluga u domovima za starije i nemoćne osobe:

a) Vinkovci

b) Vukovar

c) Ilok

IZVJESTITELJ: – Mato Golubičić, v.d. pročelnika UO za socijalnu skrb

 1. Prijedlog Odluke o otpisu dugova fizičkim osobama

IZVJESTITELJ: – Nizar Shoukry, predsjednik Kluba nezavisnih vijećnika Tomislava Panenića

                  A K T U A L N I  S A T

                                                                                                                                                      PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Milinković, dipl. ing.