REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 024-03/22-04/05

URBROJ: 2196-03-22-1

Vinkovci, 12. svibnja 2022.

Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01., 60/01., 129/15., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.-ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“, br. 3/21.) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“, br. 3/21.), sazivam

10. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

26. svibnja 2022. (ČETVRTAK) u 09:00 sati

u Velikoj županijskoj vijećnici

u Vinkovcima, Glagoljaška 27a

            – Usvajanje zapisnika s 8. i 9. sjednice

D N E V N I  R E D

 1. a) Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2021.

b) Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021.

IZVJESTITELJICA: – Sandra Adžaga, pročelnica Službe za poslove proračuna i javnih financija

 1. a) Izvješće o poslovanju Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za 2021.

b) Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 01.01.2021.-31.12.2021.

IZVJESTITELJ: – Željko Galić, v.d. ravnatelja Uprave za ceste

 1. Prijedlog odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta „Sojara“ – Vrbanja

IZVJESTITELJICA: – Jasna Kopić, rukovoditeljica Sektora za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju VVK d.o.o.

 1. Izvješće o radu i poslovanju Opće županijske bolnice Vinkovci za 2021.

IZVJESTITELJ: – Krunoslav Šporčić, ravnatelj OŽB Vinkovci

 1. Izvješće o radu i poslovanju Doma zdravlja Vukovar za 2021.

IZVJESTITELJ: – Ante Lohinski, ravnatelj DZ Vukovar

 1. Izvješće o radu Doma zdravlja Vinkovci za 2021.

IZVJESTITELJ: – Petar Kulić, ravnatelj DZ Vinkovci

 1. Izvješće o radu i poslovanju Doma zdravlja Županja za 2021.

IZVJESTITELJICA: – Luca Lešić, ravnateljica DZ Županja

 1. Godišnje izvješće o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo VSŽ za 2021.

IZVJESTITELJICA: – Kata Krešić, ravnateljica ZZJZ VSŽ

 1. Godišnje izvješće o radu i poslovanju Zavoda za hitnu medicinu VSŽ za 2021.

IZVJESTITELJ: – Mato Matić, ravnatelj ZHM VSŽ

 1. Izvješće o radu Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar za 2021.

IZVJESTITELJICA: – Željka Rajković, ravnateljica Doma Vukovar 

 1. Izvješće o radu Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci za 2021.

IZVJESTITELJ: – Krešimir Markić, ravnatelj Doma Vinkovci

 1. Izvješće o radu Doma za starije i nemoćne osobe Ilok za 2021.

IZVJESTITELJICA: – Darija Nikolić, ravnateljica Doma Ilok

 1. Izvješće o radu Centra za socijalnu skrb Vukovar za 2021.

IZVJESTITELJ: – Zvonimir Rogulja, ravnatelj Centra Vukovar

 1. Izvješće o radu Centra za socijalnu skrb Vinkovci za 2021.

IZVJESTITELJICA: – Nataša Vujčić, ravnateljica Centra Vinkovci

 1. Izvješće o radu Centra za socijalnu skrb Županja za 2021.

IZVJESTITELJ: – Saša Užarević, ravnatelj Centra Županja

 1. Prijedlog etičkog kodeksa ponašanja članova Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije
 2. Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ: – Željko Cirba, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 1. Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2022.-2024.

IZVJESTITELJICA: – Marija Budimir, v.d. pročelnice UO za gospodarstvo i održivi razvoj

A K T U A L N I  S A T

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Milinković, dipl. ing.