Dokumentacija o nabavi sa eventualnim izmjenama i dopunama kao i svim pojašnjenjima objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH:


Nabava opreme za potrebe rada proizvodnog pogona Agrotehnološkog centra u Cerni