Na inicijativu voditelja  Projekta krajobraznog uređenja značajnog krajobraza „Virovi“ i posebnog rezervata šumske vegetacije „Lože“ Maria Raguža, koordinacija  provođenja aktivnosti Projekta održana je u prostorijama gradskog poglavarstva grada Otoka. Naime, u tijeku su radionički  i tesarski radovi nakon kojih će se na samom lokalitetu pristupiti montaži sjenica, razgledišta i promatračnice za ptice, te postavljanju klupa i edukacijskih ploča na poučnoj šumskoj stazi ukupne duljine pet kilometara. Projekt se provodi u neposrednoj blizini grada Otoka,  unutar zaštićenih područja prirode različitih kategorija ali i važnom dijelu ekološke mreže Natura 2000 naše županije. Obzirom da je uvjet uporaba drvnog materijala isključivo od kvalitetnog hrasta lužnjaka, ujedno će na pravi način i u prirodnim okruženju biti prezentirana vrijednost  ove vrste drveta koje se od davnina upotrebljava i neraskidivo je vezano za ljude koji obitavaju na prostoru Vukovarsko-srijemske županije.