17. lipnja (ČETVRTAK) 2021. godine u 10.00 sati

u velikoj županijskoj vijećnici

u Vinkovcima, Glagoljaška 27A

D N E V N I  R E D

            – Otvaranje konstituirajuće sjednice i utvrđivanje kvoruma

1. Izbor Mandatnog povjerenstva

2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Županijske skupštine

– utvrđivanje člana Županijske skupštine koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika Županijske skupštine

– svečana prisega članova Županijske skupštine

3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Županijske skupštine