Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi VSŽ za 2023.

 • 23. rujna 2022.
 • Turizam i kultura

REPUBLIKA HRVATSKA       

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM I KULTURU         

KLASA: 611-09/22-01/180

URBROJ: 2196-19-22-1

Vinkovci, 23. rujna 2022 . godine

                                                       

Na temelju članka 1. i 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi ("Narodne novine" br. 76/93., 11/94. i 38/09.), Pravilnika o financiranju javnih potreba Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Županije br. 14/21.)  Upravni odjel za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije objavljuje

 

Poziv

za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi

Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu

 

I.

U proračunu Vukovarsko-srijemske županije  (Razdjel: 011, Upravni odjel za turizam i kulturu, Glava: 01103: Kultura) osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi, a to su djelatnosti u kulturi i tehničkoj kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi i tehničkoj kulturi od interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju.                                

II.

Javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godine odnose se na ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnike, udruge, druge fizičke i pravne osobe u sljedećim djelatnostima i područjima:

‒ knjigu i nakladništvo

‒ dramsku i plesnu umjetnost

‒ glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost

‒ vizualne umjetnosti

‒ međunarodnu kulturnu suradnju

‒ kulturno-umjetnički amaterizam

‒ interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse.

III.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu sredstava iz Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu imaju ustanove, udruge, građani i druge pravne osobe s različitim programima i projektima s područja kulture i tehničke kulture s područja Vukovarsko-srijemske županije, osim hrvatskih tradicijskih manifestacija i programa hrvatske tradicijske kulture za koje se prijedlozi programa / projekta podnose Zajednici kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije (ZAKUD VSŽ).

Prijavu projekta na Poziv može podnijeti udruga upisana u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija odnosno, zaklada, ustanova ili druga pravna osoba čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti te je kao takva i registrirana u odgovarajućem Registru na području cijele Republike Hrvatske.

U uputama za prijavitelje u (točka 2. st.2.2.) navedeno je kako se prihvatljivim aktivnostima smatraju svrsishodne aktivnosti u realizaciji. U skladu s općim ciljevima poziva, glavne aktivnosti, tj. aktivnosti ponude kulturnih programa, moraju se odvijati na području Vukovarsko-srijemske županije ili sadržajem biti usko vezani uz Vukovarsko-srijemsku županiju. Udruge moraju imati Statute usklađene sa Zakonom o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14, 70/17 i 98/19).

Svi prijavitelji svojim temeljnim aktima moraju biti opredijeljeni za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja te moraju promicati ciljeve i uvjerenja koja nisu protivna Ustavu i zakonu.

IV.

Ako predlagatelj ima više prijedloga programa/projekata, svaki prijavljuje na zasebnim obrascima. Sve pristigle prijedloge razmatrat će Kulturno vijeće Vukovarsko-srijemske županije prema kriterijima za vrednovanje pristiglih prijedloga opisanima u Uputama za prijavitelje dostupnima na web stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr

V.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 40.000,00 kuna.

VI.

U prijavi na Poziv potrebno je dostaviti:

 

 1. Ispunjena Prijavnica za programe javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2023. godinu*
 2. Ispunjen obrazac proračuna programa/projekta *
 3. Potpisan obrazac Izjave da se protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen
 4. Potpisan obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 5. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga
  1. Korisnici sredstava u 2022. godini  dužni su dostaviti i izvješće o realizaciji programa i utrošenih sredstava u 2022. godini*
  2. Ispunjene obrasce i u elektroničkom obliku - PDF (e-mail: javni.poziv.kultura@vusz.hr).

* - Za svaki program/projekt potrebno je ispuniti zasebni obrazac.

Obrasci se ispunjavaju isključivo na računalu.

VII.

Prijavnica mora biti popunjena na računalu na hrvatskom jeziku (latinično pismo). Nepotpune, netočne, kao i prijavnice koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu. Nepotpunom se smatra prijavnica koja ne donosi odgovore na sva postavljena pitanja te prijavnica kojoj nije priložena sva tražena obvezna popratna dokumentacija.

Neće se razmatrati prijavnice korisnika koji nisu dostavili programsko i financijsko izvješće o namjenskom korištenju sredstava proračuna Vukovarsko-srijemske županije iz prethodne godine, ako su im sredstva bila odobrena u 2022. godini.

S predlagateljima čiji prijedlozi budu uvršteni u Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu, sklopit će se Ugovor o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu.

Propisane obrasce možete preuzeti na web stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr .

VIII.

Prijedlozi programa/projekata pripremljeni u skladu s ovim Pozivom mogu se dostaviti osobno ili poštom na: 

Vukovarsko-srijemska županija

Upravni odjel za turizam i kulturu 

- Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2023. godinu -

Glagoljaška 27

32 100 Vinkovci

 

Prijave se podnose i i u elektroničkom obliku - PDF (e-mail javni.poziv.kultura@vusz.hr

IX.

Prijave se podnose u razdoblju od 26. rujna do 31. listopada 2022. godine.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi kao i prijedlozi koji ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju neće se razmatrati.  U slučaju donošenja izmjena ili dopuna prijaviteljima koji su već predali prijavu po Pozivu bit će dana mogućnost da svoju prijavu po potrebi i u primjerenom roku dopune i/ili izmjene. Prijavitelji su dužni poštovati sve izmjene i dopune Poziva.

Prijavitelji čiji programi nisu zadovoljili uvjete formalne provjere te prijavitelji čiji programi nisu odabrani za financiranje mogu u roku 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o tome, podnijeti prigovor. Razlozi i način podnošenja prigovora navedeni su u Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene  na web stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr. O prigovoru odlučuje povjerenstvo za prigovore koje imenuje Župan na temelju Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za rješavanje prigovora na programe/projekte i u područja kulture i tehničke kulture u 2023. godini.

 

Dodatne informacije i upute za podnošenje prijava po ovom Pozivu mogu se zatražiti isključivo elektronskom poštom najkasnije 5 dana prije isteka roka za dostavu prijava na adresi: javni.poziv.kultura@vusz.hr

 

U utorak 27. rujna 2022. u Velikoj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije na adresi Glagoljaška 27. Vinkovci  u terminu od 08:00 - 10:00 sati, održati će se radionica vezana uz Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu na kojoj će se prijaviteljima detaljno objasniti cjelokupni postupak prijave, obrade prijavnica, ocjenjivanja i donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava.

Datum završetka: 31. listopada 2022.

Pozivni dokumenti

  Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi VSŽ za 2023.23. rujna 2022. 200,53 KB
  Pravilnik o financiranju javnih potreba VSŽ 202123. rujna 2022. 61,13 KB
  Upute za prijavitelje 202323. rujna 2022. 73,02 KB
  Prijavnica23. rujna 2022. 215,85 KB
  Obrazac proračuna programa_projekta23. rujna 2022. 17,51 KB
  Izjava o nekažnjavanju23. rujna 2022. 12,52 KB
  Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja 202323. rujna 2022. 11,68 KB
  Obrazac izvješća za sredstva korištena u 2022. godini23. rujna 2022. 23,58 KB
  Poziv na radionicu03. listopada 2022. 206,62 KB
Vrh