Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Javni poziv za uvid u spis predmeta "HIDROPROJEKT-ING" PROJEKTIRANJE d.o.o., za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava, na katastarskim česticama broj 1780, 1766, 1704, 1775, 1776 i 1765 k.o. Nuštar (Nuštar), k.č.br. 1669/1, 688, 1668/1 i 1668/2 k.o. Marinci (Marinci)

  • 08. srpnja 2016.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-350-05/16-01/000012

URBROJ: 2196/1-14-02-16-0005

Vinkovci, 08. srpnja 2016. godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

"HIDROPROJEKT-ING" PROJEKTIRANJE d.o.o. , HR-10000 Zagreb, Draškovićeva 35/I

- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

-     građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava,

na katastarskim česticama broj 1780, 1766, 1704, 1775, 1776 i 1765 k.o. Nuštar (Nuštar), k.č.br. 1669/1, 688, 1668/1 i 1668/2 k.o. Marinci (Marinci).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19. srpnja 2016. godine u 9,00 sati, na lokaciji – Jurja Dalmatinca 37, Vinkovci.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK

Ivanka Grbeša, mag.ing.aedif.

 

 

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje. 
Datum završetka: 08. srpnja 2016.

Pozivni dokument

  Javni poziv08. srpnja 2016. 31,67 KB
Vrh