Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i dva člana Vijeća časti Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije

  • 08. rujna 2022.

Na temelju članka 12. Etičkog kodeksa ponašanja vijećnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/22), Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

 

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i dva člana

 Vijeća časti Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije

 

I.

Nakon isteka roka za dostavu prijedloga po Javnom pozivu od 15. srpnja 2022. (KLASA: 024-03/22-03/07, URBROJ: 2196-03-22-1), nije bilo prijava u dijelu Javnog poziva koji se odnosi na imenovanje predsjednika i dva člana Vijeća časti Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije, zbog čega se pozivaju kandidati da podnesu prijave.

 

II.

Vijeće časti ima predsjednika i četiri (4) člana.

Predsjednika i članove Vijeća časti imenuje Županijska skupština.

Dva (2) člana Vijeća časti imenuju se  iz reda vijećnika Županijske skupštine, jedan član iz redova vladajuće većine i jedan iz oporbe.

Predsjednik Vijeća časti i dva (2) člana imenuju se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici.

Predsjednik i dva člana Vijeća časti ne mogu biti nositelji političke dužnosti, niti članovi političke stranke, odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u Županijskoj skupštini.

Mandat članova Vijeća časti traje do isteka mandata vijećnika Županijske skupštine koja ih je imenovala.

Vijeće časti odlučuje u drugom stupnju o odlukama Županijske skupštine o povredama Etičkog kodeksa ponašanja vijećnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik i članovi Vijeća časti imaju pravo na naknadu sukladno Odluci o naknadama vijećnika Županijske skupštine i njezinih radnih tijela („Službeni vjesnik“, broj 7/21 i 7/22).

 

III.

Javni poziv za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i dva člana Vijeća časti Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije objavljuje se na mrežnim stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr

 

IV.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na obrascu koji je sastavni dio Javnog poziva na adresu: 

Vukovarsko-srijemska županija

 Odbor za izbor i imenovanja

 Glagoljaška 27/II

 32100 Vinkovci 

 s naznakom: „Javni poziv za prijavu kandidata za imenovanje  predsjednika i dva člana Vijeća časti Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije“ -

  NE OTVARAJ

Obrazac prijave za predsjednika ili člana Vijeća časti, kandidat obavezno vlastoručno potpisuje.

            Dokumentacija koja se prilaže prijavi uz obrazac:

  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
  • izjava kandidata da nije nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Županijskoj skupštini.

 

V.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Županije.

 

VI.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u ovom Javnom pozivu korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

 

VII.

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe ovog Javnog poziva sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679).

 

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK ODBORA

Željko Cirba, v.r.

Pozivni dokumenti

  JAVNI POZIV VSŽ - Vijeće časti.pdf08. rujna 2022. 134,49 KB
  OBRAZAC-Vijeće časti.doc08. rujna 2022. 36 KB
  IZJAVA-Vijeće časti.doc08. rujna 2022. 27 KB
Vrh