Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog odbora te predsjednika i dva člana Vijeća časti Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije

  • 15. srpnja 2022.

Na temelju članka 12. Etičkog kodeksa ponašanja vijećnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/22) Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

 

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog odbora te predsjednika i dva člana Vijeća časti Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije

   

I.

Pokreće se postupak predlaganja kandidata za imenovanje:

a) predsjednika Etičkog odbora

b) predsjednika i dva člana Vijeća časti Županijske skupštine Vukovarsko-  srijemske županije.

   

II.

Etički odbor ima predsjednika i 2 (dva) člana, a Vijeće časti predsjednika i četiri (4) člana.

Predsjednika i članove Etičkog odbora i Vijeća časti imenuje Županijska skupština.

Članovi Etičkog odbora i dva (2) člana Vijeća časti imenuju se  iz reda vijećnika Županijske skupštine, jedan član iz redova vladajuće većine i jedan iz oporbe.

Predsjednik Etičkog odbora te predsjednik i dva (2) člana Vijeća časti imenuju se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici.

Predsjednik Etičkog odbora te predsjednik i dva člana Vijeća časti ne mogu biti nositelji političke dužnosti, niti članovi političke stranke, odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u Županijskoj skupštini.

Mandat članova Etičkog odbora i Vijeća časti traje do isteka mandata vijećnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije.

Uloga Etičkog odbora je praćenje provedbe Etičkog kodeksa, pokretanje i provedba postupka za povredu Etičkog kodeksa, a Vijeće časti odlučuje u drugom stupnju o odlukama Županijske skupštine o povredama Etičkog kodeksa ponašanja vijećnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik i članovi Etičkog odbora i Vijeća časti imaju pravo na naknadu sukladno Odluci o naknadama vijećnika Županijske skupštine i njezinih radnih tijela („Službeni vjesnik“, broj 7/21 i 7/22).

   

III.

Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog odbora te predsjednika i dva člana Vijeća časti Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije objavljuje se na mrežnim stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr

   

IV.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na obrascu koji je sastavni dio Javnog poziva na adresu:

   

Vukovarsko-srijemska županija

 Odbor za izbor i imenovanja

 Glagoljaška 27/II

 32100 Vinkovci

   

 s naznakom: „Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog odbora te predsjednika i dva člana Vijeća časti Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije“ - NE OTVARAJ

Obrazac prijave za predsjednika Etičkog odbora  te predsjednika ili člana Vijeća časti, kandidat obavezno vlastoručno potpisuje.

Dokumentacija koja se prilaže prijavi uz obrazac:

  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
  • izjava kandidata da nije nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Županijskoj skupštini.

    

V.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Županije.

 

VI.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u ovom Javnom pozivu korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

  

KLASA: 024-03/22-03/07                    PREDSJEDNIK ODBORA

URBROJ: 2196-03-22-1                             Željko Cirba, v.r.

Vinkovci, 15. srpnja 2022.                                                                               

 

 OBRAZAC ( .doc) Preuzmi

 IZJAVA ( .doc) Preuzmi

Pozivni dokumenti

  JAVNI POZIV VSŽ.pdf15. srpnja 2022. 130,38 KB
  OBRAZAC.doc15. srpnja 2022. 36 KB
  IZJAVA.doc15. srpnja 2022. 27 KB
Vrh