Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Javni poziv je završen

JAVNI POZIV za predlaganje članova Kulturnog vijeća Vukovarsko-srijemske županije

  • 08. rujna 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA        

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM I KULTURU

KLASA: 611-01/22-01/19

URBROJ: 2196-01-22-1

Vinkovci, 8. rujna 2022. godine

 

Župan Vukovarsko-srijemske županije temeljem članka 20. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 83/22 i članka 4. i 5. Odluke o osnivanju kulturnog vijeća Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 1/05 i 7/10)¸ upućuje

 

JAVNI POZIV

 za predlaganje članova Kulturnog vijeća Vukovarsko-srijemske županije

 

I.

Pozivaju se institucije i udruge s područja kulture i umjetnosti da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata za članove Kulturnog vijeća s područja kulture i umjetnosti, a koje se osniva za:

- knjigu i nakladništvo

- dramsku i plesnu umjetnost

- glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost

- vizualne umjetnosti

- međunarodnu kulturnu suradnju

- kulturno-umjetnički amaterizam

- interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse

   

II.

Kulturno vijeće se osniva i djeluje radi uključivanja kulturnih djelatnika i umjetnika u predlaganje ciljeva županijske kulturne politike i mjera za njezino provođenje te donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost.

   

III.

Kulturno vijeće broji pet članova.

Članovi Kulturnog vijeća biraju se iz reda istaknutih kulturnih djelatnika i umjetnika s područja Vukovarsko-srijemske županije koji svojim dosadašnjim radom i iskustvom mogu doprinijeti razvoju županijske kulturne politike.

    

IV.

Članovi Kulturnog vijeća imenuju se na četiri godine i ista osoba može biti ponovno imenovana. Predsjednika i članove Vijeća imenuje i razrješava Skupština Osnivača na prijedlog Župana.

Skupština Osnivača može članove vijeća razriješiti i prije isteka mandata na prijedlog Župana.

   

V.

 Ovaj Javni poziv objavit će se u „Službenom vjesniku“ i internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije.

 

VI.

Pisani i obrazloženi prijedlozi kandidata za članove Kulturnog vijeća Vukovarsko-srijemske županije podnose se u roku od 15 dana od objavljivanja ovog Javnog poziva, na adresu: 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za turizam i kulturu

Glagoljaška 27

32100 Vinkovci

s naznakom: "Prijedlog kandidata za Kulturno vijeće"

 Rok za podnošenje prijedloga kandidata ističe dana 22. 9. 2022. godine.

 

ŽUPAN

Damir Dekanić, dipl. ing.

Dokument rezultata

  Odluka o poništenju Javnog poziva za predlaganje članova KV VSŽ04. studenog 2022. 418,29 KB
Vrh