Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Javni poziv na uvid u spis predmeta izdavanja gradjevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće zgrade benzinske postaje Spačva na k.č. broj 1196/5 k.o. Lipovac, investitora INA d.d. Zagreb

  • 03. rujna 2019.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje,

gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000163

URBROJ: 2196/1-14-05-19-0005

Otok, 03. rujna 2019. godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

INA d.d., HR-10000 Zagreb, Avenija V. Holjevca 10

- dostavlja se

 

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja gradjevinske dozvole za

-     rekonstrukciju postojeće zgrade benzinske postaje Spačva – dogradnja natkrivene terase, 1. skupine

na postojećoj gradjevnoj čestici 1196/5 k.o. Lipovac (lokacija odmorišta Spačva - sjever autoceste A3 Bregana-Zagreb-Lipovac).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16. rujna 2019. godine u 09:00 sati, u prostorijama Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, na lokaciji – Županja, J.J.Strossmayera 18, prizemno, soba broj 2.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Gradjevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

  

REFERENT

Evica Balentović, geod.teh.

 

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela
  2. Mrežna stranica
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt
  4. U spis, ovdje

Pozivni dokument

  Javni poziv03. rujna 2019. 317,64 KB
Vrh