REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000143

URBROJ: 2196/1-14-02-17-0005

Vinkovci, 30. lipnja 2017. godine

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Vinkovački vodovod i kanalizacija društvo s ograničenom odgovornošću, HR-32100 Vinkovci, Dragutina Žanića-Karle 47A

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

–     građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – spojni cjevovod Nuštar – Marinci, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 1780, 1775, 1776, 1765, 1766 i 1704 k.o. Nuštar (Nuštar), k.č.br. 1669/1, 1668/1, 1668/2 i 688 k.o. Marinci (Marinci).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12. srpnja 2017. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Vinkovci, Jurja Dalmatinca 37 (soba br. 4).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK

Ivanka Grbeša, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje.