REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000114

URBROJ: 2196/1-14-02-16-0005

Vinkovci, 16. lipnja 2016. godine

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije, HR-32100 Vinkovci, Glagoljaška 4

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – raskrižje županijske ceste Ž 4136 i nerazvrstanih cesta – kružni tok, 3. skupine,

na građevnoj čestici k.č.broj 1446, 1451, 1452 i 1447 k.o. Cerić (Cerić, A. Stepinca, Bana Jelačića, S. Radića i I. Meštrovića).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05. srpnja 2016. godine u 09:15 sati, na lokaciji – Vinkovci, J. Dalmatinca 37.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

zamjenik pročelnice:

Hrvoje Čuljak, dipl.ing.građ.