REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-350-05/16-01/000009

URBROJ: 2196/1-14-01-16-0005

Vukovar, 17.08.2016. godine

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

KOMUNALIJE d.o.o., HR-32236 Ilok, Julija Benešića 49

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za zahvat u prostoru – sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda općine Lovas za područje naselja Lovas i Opatovac, na zemljištu u obuhvatu zahvata označenom kao:

– k.č.br. 2705, 573, 2706, 174, 2745, 2744, 2746, 2707, 2734/1, 2733, 2758, 2772/1, 2735, 2732, 2736, 2741, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 194, 248, 249, 301, 297, 295, 1615, 2743, 2742/1, 2740, 2807, 2730, 2808/2, 2769, 2766, 2764, 2757, 2763, 2768, 2762, 2770, 2767, 2765, 2750, 2737, 2749, 2739, 2738, 2759, 2760, 2761 i 2727 k.o. Lovas u naselju Lovas

– k.č.br. 1224, 1223, 1222, 1203, 448/2, 448/1, 447, 446, 445, 444, 443, 442, 441, 440, 439, 438, 1202, 1206, 221, 1208, 234, 236, 1275/1, 1281/1, 1281/2, 1270/1, 1270/2, 1205, 1267, 119, 737, 738, 436, 435, 434, 433, 437, 208, 1265, 1241, 1266, 1209, 244, 172, 175, 182, 183, 133, 1268, 523, 1269, 1261, 533, 1262, 506, 514, 64, 101, 96/9, 44, 51, 41, 28, 29, 302 i 1270/3 k.o. Opatovac u naselju Opatovac

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 31.08.2016 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, Vukovar, Županijska ulica br. 11, soba broj 10.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNIK

Krešimir Jakumetović, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela,
  2. Oglasna ploča Općine Lovas,
  3. Mrežna stranica Vukovarsko-srijemske županije,
  4. Na katastarskim česticama za koje se izdaje akt,
  5. U spis, ovdje.