REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000247

URBROJ: 2196/1-14-02-19-0005

Vinkovci, 20. svibnja 2019. godine

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Općina Andrijaševci, HR-32271 Rokovci, Vinkovačka 6

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

–     građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine – parkiralište, pješački hodnik i autobusno stajalište

na katastarskoj čestici k.č. broj 1716 k.o. Andrijaševci.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30. svibnja 2019. godine u 09:15 sati, na lokaciji – J. Dalmatinca 37, Vinkovci.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

POMOĆNICA PROČELNIKA

Katarina Cicvarić, mag.ing.aedif.

 DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravog tijela
  2. Mrežna stranica
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt
  4. U spis, ovdje