REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000159

URBROJ: 2196/1-14-05-19-0005

Otok, 30.05.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD OTOK, HR-32252 Otok, Trg kralja Tomislava 6/A

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

–     građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava – javna rasvjeta biciklističke staze od naselja Komletinci do groblja, 2. skupine

na postojećoj građevnoj čestici 941, 2429 k.o. Komletinci (Komletinci).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  07. lipnja 2019 u 11:00 sati, na lokaciji – HR-32252 Otok, V. Nazora 1/I.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležne Službe ze uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK

Marina Dabro, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravog tijela
  2. Mrežna stranica
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt
  4. U spis, ovdje