REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000055

URBROJ: 2196/1-14-02-16-0005

Vinkovci, 08. travnja 2016. godine

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Općina Stari Jankovci  HR-32241 Stari Jankovci, Dr. Franje Tuđmana 1

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

–     građenje građevine izgradnja prometnice i pješačke staze infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa , 3. skupine na građevnim  česticama k.č.broj 1742,1712/1,1725/2 i 1716 k.o. Stari Jankovci (Stari Jankovci, Ulice N. Tesle i Braće Radić).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  19. travnja 2016 u 09:00 sati, na lokaciji – Vinkovci, J. Dalmatinca 37.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

ZAMJENICA PROČELNICE

Vesna Brčić, dipl.iur.

Dostaviti:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje.