REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000111

URBROJ: 2196/1-14-02-18-0003

Vinkovci, 13. rujna  2018. godine

Predmet:    Javni poziv za uvid u spis predmeta

RDC d.o.o. , HR-31000 Osijek, Trg Lava Mirskog 13

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

–     rekonstrukciju građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa , 1. skupine

na  k.č.broj   2696, 1724, 2725, 2503, 2566, 2724, 830, 1721/1, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839/1, 839/2, 840, 841, 842, 843, 844, 845/2, 845/1, 846, 847, 848, 2562, 2729/1, 2697, 2563, 2504, 2506, 2509/3, 2591, 2511, 2644, 2526 i 2525 k.o. Stari Mikanovci,

k.č.broj 908, 881, 930, 909 i 947 k.o. Novi Mikanovci,

k.č.broj 1816, 1081, 253, 1836/1, 1046, 991/1, 1815 i 1837 k.o. Vođinci,

k.č.broj 4389 k.o. Ivankovo.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  24.rujna 2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Vinkovci, Juraja Dalmatinca 37.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

ZAMJENICA PROČELNIKA

Vesna Brčić, dipl.iur.

Dostaviti:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje.