REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000048

URBROJ: 2196/1-14-02-19-0007

Vinkovci, 02. svibnja 2019. godine

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

OSATINA GRUPA d.o.o., HR-31402 Semeljci,

Kralja Tomislava 91

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

–     građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (cijevni transport plina), 2. skupine – plinski priključak za gospodarsku građevinu poljoprivredne namjene – objekt za uzgoj gljiva i kotlovnica

na građevnoj čestici k.č.broj 1507 k.o. Retkovci i k.č.broj 4255/1, 4083, 4254/3, 4084, 4254/2, 4086, 4175/2 i 4130/10 k.o. Ivankovo.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13. svibnja 2019. godine u 09:15 sati, na lokaciji – Vinkovci, J. Dalmatinca 37.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

POMOĆNICA PROČELNIKA

Katarina Cicvarić, mag.ing.aedif.

 DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravog tijela
  2. Mrežna stranica
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt
  4. U spis, ovdje