REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000263

URBROJ: 2196/1-14-02-19-0005

Vinkovci, 06. lipnja 2019. godine

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Općina Tordinci, HR-32214 Tordinci, Trg hrvatskih žrtava 9

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja ekonferencija – građevinska dozvola za

–     građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine – ulica Gaj sa pješačkom stazom

na postojećoj građevnoj čestici k.č. broj 1773 k.o. Tordinci (Tordinci, ulica Gaj).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17. lipnja 2019. godine u 09:15 sati, na lokaciji – Vinkovci, J. Dalmatinca 37.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

POMOĆNICA PROČELNIKA

Katarina Cicvarić, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravog tijela
  2. Mrežna stranica
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt
  4. U spis, ovdje