REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000049

URBROJ: 2196/1-14-02-19-0005

Vinkovci, 08. ožujka 2019. godine

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Općina Stari Jankovci, HR-32241 Stari Jankovci, Dr. Franje Tuđmana 1

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

–     građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine – prometnica

na katastarskim česticama k.č.broj 1106, 1062/3 i 1182 k.o. Novi Jankovci.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18. ožujka 2019. godine u 09:15 sati, na lokaciji – Vinkovci, J. Dalmatinca 37.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

POMOĆNICA PROČELNIKA

Katarina Cicvarić, mag.ing.aedif.