REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000224

URBROJ: 2196/1-14-02-16-0005

Vinkovci, 25. listopada 2016. godine

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Općina Stari Jankovci, HR-32241 Stari Jankovci, Dr. Franje Tuđmana 1

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

–     građenje građevine izgradnja kolno-pješačkog puta infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, 3. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 1692/1 i 1729 k.o. Stari Jankovci (Stari Jankovci, Ulica Šandora Petefija).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07. studenog 2016 u 9,00 sati, na lokaciji – Vinkovci, Jurja Dalmatinca 37 (soba br. 4).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK

Ivanka Grbeša, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje.