REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000263

URBROJ: 2196/1-14-05-19-0009

Otok, 03. lipnja 2019. godine

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA PRIVLAKA, HR-32251 Privlaka, Falićevci 7

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

–     građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava – javna rasvjeta Privlaka – pješački prilaz iz ulice Vrtno naselje u ulici Faličevci, 2. skupine

na katastarskim česticama broj 1395, 2327, 2533 k.o. Privlaka.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  13. lipnja 2019 u 09:00 sati, na lokaciji – HR-32252 Otok, Vladimira Nazora 1/I.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK

Marina Dabro, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravog tijela
  2. Mrežna stranica
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt
  4. U spis, ovdje