REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000252

URBROJ: 2196/1-14-05-18-0005

Otok, 05. ožujka 2018- godine

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Općina Nijemci , HR-32245 Nijemci, Trg kralja Tomislava 6

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

–     građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – autobusna stajališta

 na k.č.br. 860 k.o. Nijemci u Nijemcima, Zrinska ulica.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  14. ožujka 2018 u 09:00 sati, u prostorijama Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Vukovarsko-srijemske županije, u Otoku, Vladimira Nazora 1/I ( prvi kat, soba broj 3.).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK

Ivan Kovačević, ing.građ.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča ovog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje.