REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša KLASA: UP/I-361-03/19-01/000257

URBROJ: 2196/1-14-02-19-0003

Vinkovci, 06. lipnja 2019. godine

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Općina Ivankovo HR-32281 Ivankovo, Bošnjaci 6

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene  građevinske dozvole za

–     građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine – parkiralište

na postojećoj građevnoj čestici k.č. broj 4341 k.o. Ivankovo (Ivankovo, Bošnjaci).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  17. lipnja 2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Vinkovci, Juraja Dalmatinca 37.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

ZAMJENICA PROČELNIKA

Vesna Brčić, dipl.iur.

Dostaviti:

  1. Oglasna ploča upravog tijela
  2. Mrežna stranica
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt
  4. U spis, ovdje