REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000192

URBROJ: 2196/1-14-02-16-0005

Vinkovci, 04. listopada 2016. godine

Predmet:    Javni poziv za uvid u spis predmeta

Općina Ivankovo HR-32281 Ivankovo, Bošnjaci 6

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građevinu :

–  infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa rekonstrukcija nerazvrstane ceste – 3. skupine

na građevnoj čestici k.č.broj 1584 i 1582 k.o. Retkovci (Retkovci, Ulica J.J. Strossmayera).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  13. listopada 2016 u 09:00 sati na lokaciji – Vinkovci, J. Dalmatinca 37.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

ZAMJENICA PROČELNICE

Vesna Brčić, dipl.iur.

Dostaviti:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje.