REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000088

URBROJ: 2196/1-14-02-17-0005

Vinkovci, 11. svibnja 2017. godine

Predmet:    Javni poziv za uvid u spis predmeta

Općina Ivankovo  HR-32281 Ivankovo, Bošnjaci 6

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

–     građenje građevine  infrastrukturne namjene  prometnog sustava – izgradnja tri parkirališta i nogostupa u ulici Bošnjaci, 2. skupine,

na građevnoj čestici k.č.broj 4341 i 4349 k.o. Ivankovo (Ivankovo, ulica Bošnjaci).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19. svibnja 2017. godine u 9,00 sati na lokaciji  Vinkovci, Juraja Dalmatinca 37 .

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

ZAMJENICA PROČELNIKA

Vesna Brčić, dipl.iur.

Dostaviti:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje.