REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša KLASA: UP/I-361-03/19-01/000259

URBROJ: 2196/1-14-02-19-0007

Vinkovci, 11. srpnja 2019. godine

Predmet:    Javni poziv za uvid u spis predmeta

Općina Ivankovo HR-32281 Ivankovo, Bošnjaci 6

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja ekonferencija – građevinska dozvola za

–     građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine – nerazvrstana cesta, parkiralište i pješačka staza

na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.broj 4355 i na k.č.broj 772 i  773/3 k.o. Ivankovo      ( Ivankovo, Vatrogasna ulica ).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  18. srpnja 2019. godine u 09:00 sati na lokaciji – Vinkovci, Juraja Dalmatinca 37.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

ZAMJENICA PROČELNIKA

Vesna Brčić, dipl.iur.

Dostaviti:

  1. Oglasna ploča upravog tijela
  2. Mrežna stranica
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt
  4. U spis, ovdje