REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000252

URBROJ: 2196/1-14-01-17-0010

Vukovar, 06.04.2017. godine

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA BOGDANOVCI, HR-32000 Bogdanovci,

Bana Josipa Jelačića 1

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

–     građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava – izgradnja parkirališta – 11 PM, 3. skupine

na građevnoj čestici k.č. broj 495/2 k.o. Bogdanovci (Bogdanovci, ul. Matije Gupca).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.04.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, Vukovar, Županijska ulica br. 11, soba broj 10.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležne službe za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNIK

Krešimir Jakumetović, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela,
  2. Oglasna ploča Općine Bogdanovci,
  3. Mrežna stranica Vukovarsko-srijemske županije,
  4. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  5. U spis, ovdje.