REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000045

URBROJ: 2196/1-14-02-18-0004

Vinkovci, 02. ožujak 2018. godine

Predmet:    Javni poziv za uvid u spis predmeta

Općina Andrijaševci  HR-32271 Rokovci, Vinkovačka 6

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

–     zahvat u prostoru  infrastrukturne namjene, energetskog sustava – izgradnja solarne javne rasvjete biciklističke staze, 2. skupine na  k.č.broj 1207 k.o. Rokovci.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  14. ožujka 2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Vinkovci, Juraja Dalmatinca 37.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

ZAMJENICA PROČELNIKA

Vesna Brčić, dipl.iur. 

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje.