REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje,

gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000144

URBROJ: 2196/1-14-03-20-0013

Županja, 25. svibnja 2020. godine

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Obrtničko industrijska škola, HR-32270 Županja, Veliki Kraj 42

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja gradjevinske dozvole za:

–     rekonstrukciju gradjevine javne i društvene namjene (Srednje škole Županja) – dogradnja prostorija praktične nastave i izgradnja krovišta kotlovnice, 2. skupine

na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.broj 967/1 k.o. Županja (Županja, Veliki kraj 42),

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05. lipnja 2020. godine u 09:00 sati, u prostorijama Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, na lokaciji – Županja, J.J.Strossmayera 18, prizemno, soba broj 2.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Gradjevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENT

Evica Balentović, geod.tehn.

 DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela
  2. Mrežna stranica
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt
  4. U spis, ovdje