REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000334

URBROJ: 2196/1-14-05-19-0004

Otok, 18. listopada 2019. godine

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

OBITELJSKO GOSPODARSTVO GOJIĆ Zajednički obrt za poljoprivredu vl. Milanko Gojić i Žarko Gojić, HR-32247 Banovci, Maršala Tita 44

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za

–     građenje građevine poljoprivredne namjene – građevina obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva – skladište za poljoprivredne površine, te prometne površine – 2. skupine

na k.č. broj 570 u k.o. Banovci.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  31. listopada 2019 u 09:00 sati, na lokaciji – HR-32252 Otok, V. Nazora 1/I.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK

Marina Dabro, mag.ing.aedif.

 DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela
  2. Mrežna stranica
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt
  4. U spis, ovdje