REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000028

URBROJ: 2196/1-14-05-18-0003

Otok, 23. veljače 2018. godine

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Obiteljsko gospodarstvo Gojić, Zajednički obrt za poljoprivredu vl. Milanko Gojić i Žarko Gojić , HR-32247 Banovci, Maršala Tita 44

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

–     građenje građevine  gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – građevina obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva – skladište za poljoprivredne proizvode, te prometne površine, 2. skupine,

na katastarskoj čestici broj 570 k.o. Banovci, koja će se formirati parcelacijom k.č.br. 573 k.o. Banovci i k.č.br. 574 k.o Banovci, te spajanjem novonastalih k.č.br. 573/2 k.o. Banovci i k.č.br. 574/2 k.o. Banovci, sa postojećom k.č.br. 570 k.o. Banovci u novu k.č.br. 570 k.o. Banovci.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  07. ožujka 2018. godine u 09:00 sati, u prostorijama Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Vukovarsko-srijemske županije, u Otoku, Vladimira Nazora 1/I ( prvi kat, soba broj 3.).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

III. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

                                  STRUČNI SURADNIK

                                   Ivan Kovačević, ing.građ.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje.