REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje,

gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000007

URBROJ: 2196/1-14-03-18-0005

Županja, 06. lipnja 2018. godine

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Izmjene i dopune lokacijske dozvole za zahvat „izgradnja sanitarno-fekalnog sustava odvodnje aglomeracije Bošnjaci“

Podnositelj zahtjeva: KOMUNALAC d.o.o., HR-32270 Županja, Veliki Kraj 132 zastupan po tvrtki IDT-Inženjering d.o.o. Osijek, K.P.Svačića 16

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za

–            izgradnju sanitarno-fekalnog sustava odvodnje aglomeracije Bošnjaci“

planiran na česticama u obuhvatu zahvata – katastarskim česticama broj 1432/3, 1432/1, 1432/2, 1435, 2257, 2261/1, 2265, 2266, 6097, 5796, 6102, 6104, 5798, 6106, 6105, 6101, 2239/1, 2222/19, 2222/1, 2264, 2221/2, 2221/1, 6089, 6087, 2267, 2238, 1937, 2241, 2240, 5888, 5900, 5588, 5901, 5589, 5590, 5908, 5909, 3250/1, 5910, 5661, 2247, 2243, 2248/1, 6073, 5757, 2249, 2253, 2254, 2255, 5964, 6059, 2259, 1514, 4880, 5810 k.o. Bošnjaci, i na katastarskim česticama broj 3522, 3765, 3847/1, 3769, 3867/3, 3785, 3787, 3604, 3599/1, 3340, 3364, 2932/1, 3797, 3509, 3798, 3799, 3805, 3804, 3803, 2969/1 k.o. Županja.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  19. lipnja 2018. godine (utorak) u vremenu od 09:00 do 12:00 sati, u prostorijama Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije u Županji, J.J.Strossmayera 18, prizemno, soba broj 2.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Ako se stranka iz opravdanih razloga ne može odazvati pozivu na uvid u spis, uvid može izvršiti i naknadno, ali najkasnije u roku od osam dana od dana odredjenog za uvid, u kom je slučaju stranka dužna dokazati opravdanost razloga zbog kojih se nije mogla odazvati pozivu.

V. Stranke u smislu članka 141. stavka 2. Zakona o prostornom uredjenju (Narodne novine, broj 153/13. i 65/17.) su podnositelj zahtjeva, vlasnik nekretnine za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini.

REFERENT

Evica Balentović, geod.tehn.

 DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča ove Službe od 07. lipnja 2018. u trajanju od 8 dana,
  2. Mrežna stranica Vukovarsko-srijemske županije od 07. lipnja 2018. u trajanju od 8 dana,
  3. Oglasna ploča Općine Bošnjaci od 07. lipnja 2018. u trajanju od 8 dana,
  4. Oglasna ploča Grada Županja od 07. lipnja 2018. u trajanju od 8 dana,
  5. U spis, ovdje

 O tom obavijest:

  1. 1.  KOMUNALAC d.o.o., HR-32270 Županja, Veliki Kraj 132
  2. 2.  IDT-Inženjering d.o.o. HR-31000 Osijek, K.P.Svačića 16