REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000016

URBROJ: 2196/1-14-05-19-0005

Otok, 06. svibanj 2019. godine

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za

–     rekonstrukcija dijela ŽC 4172 : Mirkovci (D46)- Privlaka – Otok – Gunja kroz Grad Otok,

u Otoku na česticama u obuhvatu zahvata u prostoru označenim kao k.č. broj 1030, 1304, 2329/5, 2204, 1515, 1932, 1872, 1902, 3448, 4401/1 k.o. Otok

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  14. svibnja 2019 u 09:00 sati, na lokaciji – HR-32252 Otok, Vladimira Nazora 1/I.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK

Marina Dabro, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravog tijela
  2. Mrežna stranica
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt
  4. U spis, ovdje