REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-350-05/16-01/000024

URBROJ: 2196/1-14-02-16-0005

Vinkovci, 03. studeni 2016. godine

Predmet:    Javni poziv za uvid u spis predmeta

Hrvatska elektroprivreda – dioničko društvo  HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 37

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

–     zahvat u prostoru  infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije izgradnja MR NN rasplet iz ŽSTS 10(20)/0,4 kV Topolje Ivankovo, 3. skupine

na katastarskim česticama k.č.broj 3711, 1366/2, 4545, 4548, 4553, 4251, 4250 i 4547 k.o. Ivankovo (Ivankovo ).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  15. studeni 2016 godine u 09:00 sati na lokaciji – Vinkovci, Jurja Dalmatinca 37.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

ZAMJENICA PROČELNICE

Vesna Brčić, dipl.iur. 

Dostaviti:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje.