REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000027

URBROJ: 2196/1-14-02-17-0007

Vinkovci, 26. rujna 2017. godine

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA – dioničko društvo, HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 37

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

–     građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – KTS 10(20)/0,4kV “Stari Jankovci 8”, Stari Jankovci; KTS 10(20)/0,4kV “Stari Jankovci 9”, Stari Jankovci; KB 10(20)kV od PTTS “Stari Jankovci 2” do KTS 10(20)/0,4kV “Stari Jankovci 8”, Stari Jankovci; KB 10(20)kV od KTS “Stari Jankovci 8”, Stari Jankovci do KTS 10(20)/0,4kV “Stari Jankovci 9”,Stari Jankovci; KB 10(20)kV od KTS “Stari Jankovci 9” do SB br 31 DV Petrovci, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 1132/3,3 1132/2, 1692/1, 1702/1 i 1702/2 k.o. Stari Jankovci (Stari Jankovci), k.č.br. 2092 i 2187 k.o. Petrovci (Petrovci).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.listopada 2017. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Vinkovci, Jurja Dalmatinca 37 (soba br. 4).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK

Ivanka Kubiček, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje.