REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000010

URBROJ: 2196/1-14-02-17-0006

Vinkovci, 02. svibnja 2017. godine

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

–     građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – kabelski srednjenaponski priključak KS 10(20) kV priključni za KTS 10(20)/0,4 kV “Sopot” Rokovci, 2. skupine,

na građevnoj čestici k.č.broj 308/2, 1165 i 309/2 k.o. Rokovci i 6271/1, 6271/6, 5971/2, 5971/3, 5971/4 i 5971/9 k.o. Vinkovci II.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12. svibnja 2017. godine u 9:15 sati, na lokaciji – J. Dalmatinca 37, Vinkovci.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

v.d. pročelnik:

Hrvoje Čuljak, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje.