REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000014

URBROJ: 2196/1-14-02-18-0004

Vinkovci, 16. siječnja 2018. godine

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

–     zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – izgradnja KB 10(20) kV priključni za KTS 10(20)/04 kV “Sopot”, Rokovci, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 308/2, 1165 i 309/2 k.o. Rokovci (Rokovci), 6271/1 6271/6, 5971/2, 5971/3, 5971/4 i 5971/9 k.o. Vinkovci II (Vinkovci).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29. siječnja 2018. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Vinkovci, Jurja Dalmatinca 37 (soba br. 4).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK

Ivanka Kubiček, mag.ing.aedif.

 DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje.