REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000173

URBROJ: 2196/1-14-02-18-0005

Vinkovci, 21. kolovoza 2018. godine

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP d.d., HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 37

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

–     građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – KTS 10(20)/0,4kV “Stari Jankovci 8”, KTS 10(20)/0,4kV “Stari Jankovci 9”, KB 10(20)kV od PTTS “Stari Jankovci 2” do nove KTS 10(20)/0,4kV “Stari Jankovci 8”, KB 10(20)kV od PTTS “Stari Jankovci 8” do nove KTS 10(20)/0,4kV “Stari Jankovci 9”, KB 10(20)kV od PTTS “Stari Jankovci 9” do novog SB br.31 DV Petrovci, 2. skupine,

na  k.č. broj 1132/3, 1132/2, 1692/1, 1692/3, 1702/1 i 1702/2 k.o. Stari Jankovci i k.č. broj 2092 i 2187 k.o. Petrovci.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 31. kolovoza 2018. godine u 9:15 sati, na lokaciji – Vinkovci, J. Dalmatinca 37.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

POMOĆNICA PROČELNIKA

Katarina Cicvarić, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje.