REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000035

URBROJ: 2196/1-14-02-17-0004

Vinkovci, 13. prosinca 2017. godine

Predmet:    Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP d.d.  HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 37

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

–     zahvat u prostoru  infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije :  KTS 10(20)/0,4kV Novi Jankovci – KB 10(20)kV od PTTS 10(20)/0,4kV Novi Jankovci 1 do KTS 10(20)/0,4kV Novi Jankovci 4 Novi Jankovci – KB NN i MR NN rasplet iz KTS 10(20)/0,4 kV Novi Jankovci – KB 10(20)kV od KTS Novi Jankovci 4 do ŽSTS Privlaka 3, 2. skupine

na  k.č.broj 1060, 1002/2, 1015, 1239, 1233, 1238, 1014/1, 1231, 1012/1, 1100, 1299, 1061/2, 1105, 1096/2, 1106, 1062/3, 1183, 1107/1, 1107/2, 1108, 1122, 471/2 i 471/1 k.o. Novi Jankovci Novi Jankovci i  k.č.broj 132/1 i 2386 k.o. Privlaka.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  21. prosinca 2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Vinkovci, Juraja Dalmatinca 37.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

ZAMJENICA PROČELNIKA

Vesna Brčić, dipl.iur.

DostavitI:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje.