REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000195

URBROJ: 2196/1-14-05-20-0008

Otok, 22. siječnja 2020. godine

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Grad Otok, HR-32252 Otok, Trg kralja Tomislava 6/A

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

–     građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava – prometnica od stacionaže 0+000.00 do stacionaže 0+601.57 – 2. skupine

na katastarskim česticama broj 1932, 1805/1, 1688, 1515 u k.o. Otok.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  03. veljače 2020 u 09:00 sati, na lokaciji – V.Nazora 1/I, HR-32252 Otok.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK

Marina Dabro, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela
  2. Mrežna stranica
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt
  4. U spis, ovdje